วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

4.จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงานที่ว่าการอำเภอจอมบึง ประกอบไปด้วย
1.นาย................................................. ตำแหน่ง...........................................
2.นาย.................................................ตำแหน่ง...........................................
3.นาง..................................................ตำแหน่ง..........................................
4.นาย.................................................ตำแหน่ง...........................................
5. นางสาว.............................................ตำแหน่ง..........................................

ไม่มีความคิดเห็น: