วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

2.ประวัติความเป็นมา

เมื่อวันที่ 19-22 ธันวาคม 2438 ตรงกับ ร.ศ.114 รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสถ้ำจอมพล (ถ้ำมุจรินทร์) ทรงมีพระราชดำริว่า ท้องที่จอมบึงเป็นที่ราบ มีการทำนามากกว่าแห่งอื่น ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่หนาแน่นแต่กันดาร เพราะอยู่ห่างไกลตัวเมืองราชบุรี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเป็นกิ่งอำเภอจอมบึง

ไม่มีความคิดเห็น: