วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

อ.ที่ปรึกษา และ อ.นิเทศน์

อาจารย์เกริกชัย ธรรมลักขณา


1. ชื่อหน่วยงาน และ สถานที่ตั้ง

หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอจอมบึง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบล. จอมบึง
อำเภอ. จอมบึง จังหวัด.ราชบุรี 70150

2.ประวัติความเป็นมา

เมื่อวันที่ 19-22 ธันวาคม 2438 ตรงกับ ร.ศ.114 รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสถ้ำจอมพล (ถ้ำมุจรินทร์) ทรงมีพระราชดำริว่า ท้องที่จอมบึงเป็นที่ราบ มีการทำนามากกว่าแห่งอื่น ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่หนาแน่นแต่กันดาร เพราะอยู่ห่างไกลตัวเมืองราชบุรี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเป็นกิ่งอำเภอจอมบึง

ด้านเศษฐกิจ1.อาชีพหลัก ได้แก่
1. เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่2. เลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ สุกร วัว
2.อาชีพเสริม ได้แก่
1. ทอผ้าซิ่นตีนจก2. ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์3. ผลิตเทียนหอม

4.จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงานที่ว่าการอำเภอจอมบึง ประกอบไปด้วย
1.นาย................................................. ตำแหน่ง...........................................
2.นาย.................................................ตำแหน่ง...........................................
3.นาง..................................................ตำแหน่ง..........................................
4.นาย.................................................ตำแหน่ง...........................................
5. นางสาว.............................................ตำแหน่ง..........................................

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องเว็บบล็อก

วันที่13 ต.ค. 51 ได้มาเข้ารับการอบรมรื่องเว็บบล็อก ที่คณะได้จัดขึ้น ได้รับความรู้มากมาย สนุก แต่ยากมากๆ และ"งง"มากๆ แต่ได้ประโยชน์และได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเว็บที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน