วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ด้านเศษฐกิจ1.อาชีพหลัก ได้แก่
1. เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่2. เลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ สุกร วัว
2.อาชีพเสริม ได้แก่
1. ทอผ้าซิ่นตีนจก2. ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์3. ผลิตเทียนหอม

ไม่มีความคิดเห็น: